Lubavitch Network

Lubavitch Network

רשת חב"ד ליובאוויטש העולמית.

הסכם משתמש Lubavitch Network - פורטל חב'ד ברשת

1. תנאי שימוש באתר.
שלום וברוך הבא לרשת Lubavitch Network. הרשת פועלת באמצעות כתובות האינטרנט LubavitchNetwork.org. ו- LubavitchNetworks.com השימוש באתר כפוף

בכל עת לתנאי שימוש אלה. הרשת מפעילה מספר אתרים ובעת קריאת מסמך זה החוקים יחלו גם עליהם.
כתובת האתרים הם כדלהלן -
www.chabad.net
www.ksol.org
www.kingmessiah.com
www.psakdin.net
וכל האתרים והמדורים שנלווים לאתרים הנ'ל.
הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה שכן השימוש באתרים מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. השימוש בחלק מהמדורים או השירותים באתרים עשוי להיות כפוף גם לתנאי

שימוש נוספים או הסכמים מקוונים המתייחסים במיוחד לאותו מדור או שירות.


בכל מקום בו מפורטת אחריותם של מנהלי ומפעילי האתרים, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיהם, מנהליהם, בעליהם והפועלים מכוחם או בשמם.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים כמובן לנשים ולגברים כאחד.

2. מהות הרשת.
רשת Lubavitch Network היא ארגון ללא מטרת רוח ומנהלת פורטל חב'ד גלובאלי המבקש לחשוף בפני הגולש את פעילות חב"ד, ומידע יהודי עדכני ודינמי. אתרי הרשת

כוללים ידיעות חדשותיות ממקורות שונים ובנוסף משמש כסביבה תומכת לשיתוף מידע על ידי הגולשים ע"י הכנסת מידע בפורומים ולהיכלל ברשימות דיוור.

3. מידע באתרי הרשת.
בקבוצת אתרי Lubavitch Network מתפרסם מידע הכולל עדכונים, חדשות, סקירות, הפניות לאתרים אחרים וטבלאות ובהן נתונים שונים ועוד. מידע זה מוגש כשירות

לציבור והוא מתעדכן או משתנה מעת לעת.

מרבית המידע והתכנים אינם מתפרסמים על ידי מנהלי האתר או מטעמם. מנהלי האתר מעודדים אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט,

ובכלל זה למידע שמפרסמים באתרי הרשת משתמשים וכל צד שלישי אחר. מנהלי האתרים לא ישאו באחריות לכל מידע שפורסם באתר על ידי המשתמשים בו או על ידי כל

צד שלישי אחר, או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות על המידע, או מהשימוש בו.

המידע שתמסור לפרסום באתר יהיה חשוף לכל המשתמשים. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות

שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתרים, או בעקבות פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט

ביצירת קשר שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

אתה נושא באופן בלעדי באחריות לכל מידע שתציב באתר, לרבות כל טקסט, תוכנה, קבצי קול, תמונה ווידיאו, ולכל מידע שתשלח, תשדר או תעביר בכל צורה, לרבות

בקבוצות הדיון באתר.

מנהלי האתרים רשאים למחוק לאלתר כל מידע שמסרת לפרסום באתר או באמצעות האתר, כאמור לעיל, אם הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע

או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו או בכל צד שלישי אחר. בנוסף, מנהלי האתרים יהיו רשאים במקרה זה למנוע ממך פרסום מידע נוסף. הוראות סעיף

זה מוסיפות על זכויות מנהלי האתר לפי כל דין.

כל מסר או מידע עשויים להימחק כעבור תקופת זמן לפי שיקול דעת מנהלי האתרים. מנהלי האתרים אינם מתחייבים, איפוא, שמידע שמצאת ו/או פרסמת באתרי הרשת

במועד מסוים יוסיף להתפרסם באתרים גם בהמשך, ושומרים על זכות להוסיף ולפרסם מידע, אף אם הוסר מהאתרים בעבר.

4. מידע הנמסר על ידי המשתמשים.
כאשר אתה מוסר מידע המיועד לפרסום באתרי הרשת, אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום, כי אתה בעל כל הזכויות בו וכי הנך רשאי למוסרו לפרסום באתר, או כי קיבלת

את רשות בעלי הזכויות במידע לפרסמו באתרים.
ללא קבלת רשותם של בעלי הזכויות במידע לפרסמו באתר, תוכל למסור מידע לפרסום, במגבלות כדלקמן:


אין להעתיק ידיעות עיתונאיות ואחרות, אך השימוש בעובדות או בנתונים כשהם לבדם - מותר;
אין לתרגם ידיעות עיתונאיות ואחרות. ניתן לתרגם משפטים ספורים המיוחסים לדוברים המתבטאים באותן ידיעות;
בכל מקרה של הסתמכות על מידע שמקורו בידיעות עיתונאיות ואחרות, או תרגום קטעי דברים שמותר לתרגם על פי תנאים אלה, או שילוב מותר של קטעי ידיעות - חובה

לציין את המקור ולהפנות אליו באמצעות קישורית.
במסירת המידע לפרסום אתה מקנה לאתר רישיון חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור

במסגרת תפעול האתר. להסרת הספק, רישיון זה שהנך מעניק לאתר, איננו פוגע בזכויותיך במידע שנמסר לפרסום על ידך ואיננו מונע בעדך מלפרסמו, או להתיר את

פרסומו גם בדרכים ובמקומות נוספים.

מנהלי האתרים רשאים לערוך את הידיעות הנמסרות על ידך לפרסום באתר.

5. מידע מסחרי, פרסומות, מודעות והצעות.
אתרי רשת Lubavitch Network עשוים לכלול מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים.

מידע כאמור יכול שיהיה בטקסט, בתמונות, בקול ובוידאו - כולם או חלקם.

אין לפרסם מידע מסחרי מכל סוג באתר ובכל אחד משירותיו, אלא אם נתקבלה לכך הסמכתם המפורשת בכתב ומראש של מנהלי האתרים.

מנהלי האתרים אינם כותבים או עורכים את תוכן המידע המסחרי, הפרסומות וכל מודעה או הצעה שיפורסמו באתר ואינם בודקים או מוודאים את אמיתותם. מנהלי האתרים

לא ישאו בכל אחריות לתוכן הפרסומים הללו והאחריות היחידה תחול על המפרסמים לבדם. פרסום מידע מסחרי, פרסומות או מודעות באתר אינו מהווה המלצה או עידוד

של מנהלי האתרים להשתמש או לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עיסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתרים יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. אתרי רשת Lubavitch Network אינם צד לכל עיסקה

כזו, ומנהליו לא ישאו באחריות לשירותים ולטובין שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותו.

6. קישורים.
האתרים מציעים קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות אל המחשב האישי שלך. מנהלי אתרי רשת Lubavitch Network אינם מפתחים את התוכנות או בוחנים

אותן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן ועל התאמתן לצרכיך או לדגם המחשב שברשותך. טעינת התוכנות אל המחשב האישי שלך תעשה באחריותך המלאה

והבלעדית והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן. מנהלי האתרים לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך כתוצאה מהורדת, או התקנת התוכנות

האמורות או כתוצאה מהשימוש בהן.

אתרי Lubavitch Network מספקים קישורים לאתרים אחרים. הקישור לאתרים אלה אינו מעיד על קיומו של קשר מסחרי או קשר אחר בינם לבין אתרי רשת Lubavitch

Network. יתכן שתמצא שהמידע באתרים אלה אינו הולם את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, פוגעים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או

בלתי מוסריים. מנהלי אתרי רשת Lubavitch Network אינם מפקחים או שולטים על תוכנם של האתרים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים להם בכל צורה שהיא.

כמו כן, אין באפשרות מנהלי האתרים לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני.
מנהלי האתרים אינם מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.

מנהלי האתרים רשאים לסלק מאתרי רשת Lubavitch Network קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתם המוחלט.

מנהלי האתרים לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתרים שאליהם תגיע באמצעות

איזה מהשירותים באתרי רשת Lubavitch Network.


7. חברי האתר.
חלק משירותי האתרים עשויים להיות כפופים לרישומך כחבר באתר והכניסה אליהם תהא מותנית בקבלת שם משתמש וסיסמה.

במהלך הרישום לחברות באתרים, תתבקש למסור פרטים אישיים אודותיך ולבחור שם משתמש וסיסמה. השימוש בפרטים אלה ייעשה אך ורק בהתאם למדיניות הפרטיות

של האתר, המפורסמת בכתובת

הקפד לשמור על שם המשתמש והסיסמה שבחרת בסוד על מנת שלא ייעשה בהם שימוש לרעה.

מנהלי האתרים יהיו חופשיים בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לקבוע אילו שירותים יינתנו לחברים בלבד.

8. קבוצות דיון (פורומים).
מסירת הודעה או מידע לפרסום בקבוצות הדיון מתירה ל - אתרי רשת Lubavitch Network להשתמש במידע זה ולהציגו, באופן שכל אדם יוכל לקרוא אותו, להשתמש בו

ולהעתיקו.

מסירת המידע על ידך בקבוצת דיון נעשית באחריותך הבלעדית ומנהלי האתרים לא ישאו בכל אחריות כלפיך וכלפי כל צד שלישי אחר, הנובעת ממסירת המידע כאמור.

אין לפרסם בקבוצות הדיון מידע או פרטים שהינם בלתי חוקיים, בעלי אופי מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור,

מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק הבנלאומי.

אין לפרסם בקבוצות הדיון מידע פרסומי או מידע מסחרי.

אין לפרסם בקבוצות הדיון כל מידע שזכויות הקניין הרוחני בו, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחר ופטנטים אינן שייכות לך ולא קיבלת מראש את הסכמת בעל

הזכויות לפרסומו.

מנהלי האתרים רשאים לסרב לפרסם כל הודעה שלדעתם מפרה את הוראות תנאים אלה, או למחוק כל הודעה כזאת, אף אם כבר פורסמה.

מנהלי האתרים רשאים למנוע הוספת הודעות בקבוצת דיון מסוימת או ביחס לנושאים מסוימים הנדונים בקבוצת דיון, וכן הם רשאים להגביל את הגישה לקבוצות דיון מסוימות

למשתמשים או לקבוצות משתמשים, והכל בהתאם לשיקול דעתם.

כל המידע, הפרטים או הקבצים שימסרו על ידך יימחקו מעת לעת ולפי שיקול דעת מנהלי האתרים, או בזמן שמספר ההודעות בקבוצת הדיון יחייב זאת.

9. פרטיות.
מנהלי האתר מכבדים את פרטיות המשתמשים באתרי רשת Lubavitch Network ומחויבים לשמור על פרטיהם האישיים בהתאם לדרישות החוק. מדיניות הפרטיות

העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בכתובת ---- והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור

ותקרא מעת לעת את פרטי המדיניות.

10. קנין רוחני.
אתרי רשת Lubavitch Network נבנו באמצעותנו,
זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב הגרפי של האתר ובשמו המסחרי (לרבות בלוגו) הן רכושם של מנהלי רשת Lubavitch Network. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי,

למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מן הנ'ל בלא קבלת הסכמתם בכתב ומראש של מנהלי הרשת.
זכויות היוצרים והקניין הרוחני במידע המפורסם על ידי מנהלי הרשת הן רכושם של מנהלי הרשת או שנעשה בהם שימוש על פי רישיון כדין.

הוראה זו תקפה גם ביחס לידיעות שנתקבלו ממשתמשי האתר ונערכו על ידי מנהלי האתרים.


סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתרים הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ואין לעשות בהם שימוש, כאמור לעיל, בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

11. אחריות.
האתרים ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתרים בגין השירותים באתרים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם

לצרכיך ודרישותיך.

מנהלי האתרים אינם מתחייבים שהשירותים הניתנים באתרים לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי

מורשית למחשבי אתרי רשת Lubavitch Network ומפני נזקים, קלקולים, תקלות לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתרי אצל אתרי רשת Lubavitch

Network או מי מספקיה.

בהתחשב בשפע סוגי המחשבים המעיינים באתרים, מגוון מערכות התוכנה והחומרה המותקנות בהם, הדפדפנים השונים וקווי התקשורת היכולים לשמש לשם עיון

באתרים, ובמורכבות מערכות התוכנה באתרים עצמם, מנהלי האתרים אינם מתחייבים כי השימוש באתרים לא יגרום לתקלה, לשיבוש, לקלקול או לנזק כלשהו במחשבי

המשתמש.

אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטים מנהלי האתרים יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתרים- לרבות מידע שנאגר אודותיך, או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל

טענה, תביעה או דרישה כלפי אתרי רשת Lubavitch Network.

12. שינויים באתרים והפסקת השירות.
נהלי האתרים יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתרים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתרים ותפעולם, והכל, בלא צורך

להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה

עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות וכיוצא בזה. ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהלי האתרים בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות

שיתרחשו אגב ביצועם.

מנהלי האתרים רשאים בכל עת להחליט להפסיק את שירותי האתרים, כולם או חלקם, או לשנות את מהותם. במידת האפשר תינתן הודעה על כוונה לעשות כן וההודעה

תפורסם באתרים.

13. שינוי תנאי השימוש
מנהלי האתרים יהיו רשאים, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתרים. שינוי כאמור יכנס לתוקפו בתוך שבעה ימים מיום

פרסומו הראשון. לפיכך, מומלץ בפניך לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתרים על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

14. מנהלי ומפעילי האתר.
האתרים מנוהלים ומופעלים על-ידי רשת Lubavitch Network, לכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות למפעילי האתר דרך 'צור קשר' מהתפריט הראשי באתר.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד